ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ ดร.                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระราชวชิรเมธี, ศาสตราจารย์ ดร.                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูสิริรัตนานุวัตร, รองศาสตราจารย์ ดร.     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระราชปริยัติมุนี,, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒฺกโร,ดร.                              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิพล  เนตรนิมิต       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

พระเมธาวินัยรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.               มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนวัฒนสิทธิ์          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  งามจิตรเจริญ                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.อุทิส ศิริวรรณ                                  W.H.Taft University
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  วงษ์ใหญ่                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  แหวนเพชร                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อำนวย เดชชัยศรี      มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิชชุดา หุ่นวิไล           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ร.ท. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.เสน่ห์  เตชะวงศ์                                                          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ดร.กฤษฎา  นันทเพ็ชร                                                    มหาวิทยาลัยบูรพา