กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

    รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญปู่

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

    อาจารย์พีรวัฒน์ ชัยสุข

กองบรรณาธิการ

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินถา ศิริวรรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิน งามประโคน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ จีรภัทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วงศพัทธ์ ชาติเสถียรวงศ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   ดร.พรทิพย์ วรรณวิโรจน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   ดร.บุญมี พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักสัตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน มหาวิทยาลัยมหิดล
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ ปัญญาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   ดร.อุทัย สติมั่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ฝ่ายจัดการ
พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน
พระสุรชัย สุรชโย
อาจารย์เกษม แสงนนท์
อาจารย์ระวิง เรืองสังข์
นายประวิทย์ ชัยสุข
นางสาววิลาวัลย์ บุญเพ็ง

ฝ่ายศิลป์
อาจารย์พีรวัฒน์ ชัยสุข